Zaświadczenia lekarskie

        Informacje dla kandydatów do Akademii Morskiej w Gdyni

  • Kandydaci na specjalność morską na Wydziale Nawigacyjnym dostarczają ważne morskie świadectwo zdrowia przy składaniu dokumentów.
  • Morskie świadectwo zdrowia nie jest  wymagane przy składaniu dokumentów od kandydatów na specjalności morskie na Wydział Mechaniczny i Elektryczny. Świadectwo to będzie wymagane w trakcie studiów przed rozpoczęciem pierwszej praktyki morskiej.
  • Zestaw badań lekarskich dla kandydatów w celu uzyskania morskiego świadectwa zdrowia określa lekarz wydający takie świadectwo. Lista lekarzy, którzy wydają morskie świadectwo zdrowia na terenie całego kraju  jest dostępna na stronie Urzędu Morskiego.
  • Zaświadzcenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, które uprawnia do studiowania (w tym odbywania praktyk) - tylko na Wydział Mechaniczny.
  • Osoby przyjęte na I rok studiów na kierunek Towaroznawstwo składają kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub  oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych.
  • Koszty badań lekarskich potrzebnych do uzyskania morskiego świadectwa zdrowia, uzyskanie książeczki zdrowia i orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych pokrywają kandydaci.

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Prorektor ds Kształcenia
20.03.2013
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 20.03.2013
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 19.04.2018