Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2016/2017

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2016/2017

(załącznik 1)

 

Zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego:

Wynik postępowania rekrutacyjnego stanowi sumę wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z uwzględnieniem współczynników wagowych podanych w poniższej tabeli.

 

 

1.  Dotyczy kandydatów z „nową maturą” ( osoby zdające egzamin maturalny od roku 2005)

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

 

POZIOM PODSTAWOWY - egzamin pisemny

Wynik pisemnego egzaminu maturalnego

Współczynnik

Uzyskana liczba punktów (max)

 

MATEMATYKA

 

 

0,20

(max20)

JĘZYK OBCY

(angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański – wybrany przez kandydata)

 

0,15

(max 15)

PRZEDMIOTY DODATKOWE

 

POZIOM ROZSZERZONY – egzamin pisemny

 

Wynik pisemnego egzaminu maturalnego

Współczynnik

Uzyskana liczba punktów (max)

MATEMATYKA lub  FIZYKA Z ASTRONOMIĄ lub CHEMIA  lub  GEOGRAFIA lub BIOLOGIA lub  INFORMATYKA – wybrany przez kandydata

 

 

0,40

(max 40)

JĘZYK OBCY

(angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański– wybrany przez kandydata)

 

0,25

(max 25)

 

WYNIK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

(max 100)

Jeżeli Kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym (pisemnym) to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot

 

2.  Dotyczy kandydatów  ze „starą” maturą (osoby zdające egzamin maturalny do roku 2004)

WPR = epm + euj

gdzie:

WPR – wynik postępowania rekrutacyjnego;
epm –  wynik egzaminu  z matematyki;
euj –    wynik egzaminu  z języka obcego nowożytnego.

 

 

ocena egzaminu maturalnego z matematyki

epm – wynik egzaminu z matematyki

dotyczy skali ocen od 1 do 6

dotyczy skali ocen od 2 do5

6

60 pkt.

-

5

40 pkt.

60 pkt.

4

20 pkt

40 pkt

3

15 pkt

15 pkt

2

5 pkt

-

 

 

ocena egzaminu maturalnego z języka obcego

euj – wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego

dotyczy skali ocen od 1 do 6

dotyczy skali ocen od 2 do 5

6

40 pkt.

-

5

30 pkt.

40 pkt.

4

20 pkt

25 pkt

3

10 pkt

10 pkt

2

5 pkt

-

 

 

3.   Zgodnie z uchwałą Senatu AM/G laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na wszystkie kierunki (specjalności) prowadzone w AM bez konkursu świadectw jeżeli spełnią warunki zdrowotne studiowania w AM/G (określa załącznik nr 4).

4a. Na Wydział Elektryczny z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są przyjmowani laureaci i finaliści olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i wydziały elektryczne i elektroniki uczelni Pomorza, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej pod patronatem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz laureaci konkursu „Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice” organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, jeżeli spełnią warunki zdrowotne studiowania w AM/G (określa załącznik nr 4).

4b. Na Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są przyjmowani laureaci Międzyszkolnego Konkursu o Żywności i Żywieniu organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku.

5.    Kandydaci legitymujący się niżej wymienionymi certyfikatami języka obcego otrzymują maksymalną liczbę punktów z języka określoną w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

JĘZYK  ANGIELSKI

FCE –  First Certificate in English – oceny: A, B, C

CAE – Certificate in Advanced English  –  każda  pozytywna ocena

CPE – Certificate of Proficiency  –  każda  pozytywna ocena

IELTS – International English Language Testing System -  5-7 pkt.

BEC – Business English Certificate – Vantage – każda pozytywna ocena

BEC – Business English Certificate – Higher – każda pozytywna ocena

TOEFL– Test of English as a Foreign Language od 500 pkt wzwyż w wersji papierowej, w wersji   komputerowej  od 173 pkt wzwyż)

The European Language Certificates (TELC)  A1, A2, B1, B2, C1, C2

 

JĘZYK  FRANCUSKI

DELF – Diplome élémentaire de Langue Française (z Francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej –  zdany egzamin (poziom A2, B1, B2)

Diplôme  de Langue de I´Alliance Française de Paris  –  każda pozytywna ocena

DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française  –  pozytywny wynik egzaminu

D.H.E.F. – Le Diplôme de Hautes Études Françaises – pozytywny wynik egzaminu

D.S. - Le diplôme Supérieur d´Études Françaises Modernes Sorbone  –  pozytywny wynik egzaminu

The European Language Certificates (TELC)  A1, A2, B1, B2

 

JĘZYK  HISZPAŃSKI

El Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE)

DELE A2                                               Europa: A2

DELE B1 (Inicial)                               Europa: B1

DELE B2 (Intermedio)    Europa: B2

DELE C1                                               Europa: C1

DELE C2 (Superior)          Europa: C2

The European Language Certificates (TELC)  A1, A2, B1, B2

 

JĘZYK  NIEMIECKI

Start Deutsch 2 (A2)

Zertifikat Deutsch (B1) – każda pozytywna ocena

Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) – każda pozytywna ocena

Goethe–Zertifikat C1 – (dawne ZMP) – każda pozytywna ocena

Zentrale Oberstufenprüfung (C2) – każda pozytywna ocena

Kleines Deutsches Sprachdiplom – każda pozytywna ocena

Grobes Deutsches Sprachdiplom – każda pozytywna ocena

Niemiecka Matura Abiturzeugnis 

The European Language Certificates (TELC)  A1, A2, B1, B2, C1, C2

 

JĘZYK  ROSYJSKI

Тест по русскому языку как иностранному (ТРКИ) - TRKI

Test of Russian as a Foreign Language (TORFL)

 

TRKI A2                Europa: A2

TRKI – 1               Europa: B1

TRKI – 2               Europa: B2

TRKI – 3               Europa: C1

TRKI – 4               Europa: C2

The European Language Certificates (TELC)  A1, A2, B1, B2

 

JĘZYK  WŁOSKI

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI)

CELI 1                                   Europa: A2   

CELI 2  oceny: A,B,C        Europa: B1

CELI 3  oceny:  A,B,C       Europa: B2

CELI 4  oceny: A,B,C        Europa: C1

CELI 5  oceny: A,B,C        Europa: C2

 

Certificato  d'Italiano come Lingua Straniera (CILS)

CILS A2                                Europa: A2

CILS UNO                            Europa: B1

CILS DUE                             Europa: B2

CILS TRE                              Europa: C1

CILS QUATTRO                 Europa: C2

The European Language Certificates (TELC)  A1, A2, B1, B2

 

Autentyczność danego certyfikatu stwierdza kierownik Studium Języków Obcych lub lektorzy upoważnieni przez kierownika.

 

6.  Kandydatom  posiadającym  nostryfikowane  świadectwa dojrzałości zalicza się język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski) na poziomie maksymalnym tj. po 100 % (część podstawowa i rozszerzona).

 7.  Kandydatom, którzy zdawali egzamin dojrzałości z języka nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski)  na poziomie klas dwujęzycznych, w procesie postępowania rekrutacyjnego zwiększa się wynik z języka nowożytnego  (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski)  z części pisemnej  egzaminu dojrzałości o 10 % każdy, nie więcej jednak jak do 100 %.

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Prorektor ds Kształcenia
20.03.2013
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 20.03.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 07.10.2016