Kryteria rekrutacji dla kandydatów na studnia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2016/2017

Kryteria rekrutacji dla kandydatów na studnia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2016/2017

(załącznik 2)

1. Przyjęcie kandydatów odbywa się w kolejności według największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, liczonych według wzoru:

WPR = dyp +ols

gdzie:

WPR - wynik postępowania rekrutacyjnego, 
dyp - ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
ols - średnia ocena z ukończonych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Z uwzględnieniem warunków z p. 3 c) tej uchwały dotyczących kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek studiów.

2. W toku postępowania rekrutacyjnego należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem zawierającym informację o średniej ocen ze studiów. W przypadku gdy uczelnia kandydata nie wydała jeszcze dyplomu – do wstępnego przyjęcia honorowane będzie zaświadczenie o odbytych studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich (z obliczoną średnią ocen uzyskanych w ich toku, oceną na dyplomie oraz uzyskanym tytułem) potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.

3. W przypadku gdy liczba kandydatów nie wyczerpuje limitów przyjęć, warunkiem przyjęcia na studia jest spełnienie wymagań z pkt 2 i pkt 3 niniejszej uchwały.

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Prorektor ds Kształcenia
20.03.2013
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 20.03.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 07.10.2016