Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2016/2017

Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2016/2017

(załącznik 3)

Kandydaci na studentów Akademii Morskiej w Gdyni oprócz zarejestrowania się na stronach elektronicznej rekrutacji składają w teczkach, opisanych według wzoru wydziałowej komisji rekrutacyjnej, następujące dokumenty:

1. Podanie na typowym formularzu-kwestionariuszu obowiązującym w Akademii, pobranym ze stron rekrutacji.

2. Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis na prawach oryginału.

3. Oryginał lub odpis na prawach oryginału świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

4. Kserokopię dowodu osobistego.

5. Kolorowe 2 zdjęcia na jasnym tle podpisane nazwiskiem, imieniem  i nr PESEL oraz 1 zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami w formacie JPG w kolorze na janym tle. Zdjęcie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm x 2,5 cm z odpowiednią jakością. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt. Zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej powinno być identyczne ze zdjęciem "na papierze", dostarczonym do uczelni wraz z pozostałymi dokumentami.

          a)   osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć zdjęcie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi
                szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - zdjęcie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,
 
          b)  dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest
               orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami
               o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 
          c)  dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonego zdjęcia przedstawiającego osobę w nakryciu głowy jest zaświadzczenie
               o przynależności wyznaniowej,
 
          d)  osoby o których mowa w ust. a), b), c) nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem,
               które chcą umieścić w legitymacji.

6. Oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej. Jeżeli studia nie zostaną uruchomione, opłata zostanie zwrócona w całości.   

7. Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego  orzeczenia               lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych – tylko na kierunek Towaroznawstwo (szczegóły określa załącznik nr 4).

8. Morskie świadectwo zdrowia – tylko na specjalność morską na Wydział Nawigacyjny (szczegóły określa załącznik nr 4).

9. Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Prorektor ds Kształcenia
20.03.2013
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 20.03.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 07.10.2016