Przetarg na sprzedaż urządzenia samobieżnego

Przetarg na sprzedaż urządzenia samobieżnego Stiga P901 stanowiącego własność Akademii Morskiej w Gdyni

1. Organizatorem przetargu jest:
Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 81 – 87
81-225 Gdynia

2. Przetarg zostaje ogłoszony z dniem 03.01.2018 r. 
Termin składania ofert upływa w dniu 23.01.2018 r. godzina 12:00

3. Ze stanem sprzedawanego urządzenia samobieżnego stanowiącego przedmiot przetargu można zapoznawać się w dni robocze w godzinach 9:00 – 14:00 w siedzibie Akademii Morskiej w Gdyni podanej w pkt. 1 w pokoju B-225. Informacji udziela Pan Maciej Zalach tel. nr  58 5586 252.

4. Przedmiotem przetargu jest:
Urządzenie samobieżne Stiga P901. Urządzenie ma uszkodzoną przekładnię, która wymaga wymiany. Do urządzenia jako komplet oferujemy:

  • pług wirnikowy,
  • łańcuchy śniegowe,
  • Lemiesz.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej. 
Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce na rachunek Akademii Morskiej w Gdyni nr 55 1140 1153 0000 2235 4300 1001.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

6. Cena wywoławcza wynosi 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) brutto.

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta określone zostały w rozdziale VI Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż urządzenia samobieżnego Stiga P901 stanowiącego własność Akademii Morskiej w Gdyni, który stanowi złącznik do niniejszego ogłoszenia.

8. Oferty przetargowe należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Konkurs ofert – ZMIANA OFERTY – sprzedaż urządzenia samobieżnego Stiga P901 nr seryjny 13-6113-55Z – NIE OTWIERAĆ!”
w siedzibie Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81 - 87, 81-225 Gdynia w Sekretariacie Kanclerza budynek F pokój 228, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.01.2018 r. godzina 12:00 (decyduje data wpływu).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2018 r. o godzinie 12:15.

9. Akademia Morska w Gdyni zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz treści ogłoszenia, swobodnego wyboru ofert, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

10. Informujemy, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa [Dz. U. z 2017 r. poz. 729]:
§ 16. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych.
2. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.
3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
4. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
§ 17. 1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
§ 19. 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

11. Akademia Morska w Gdyni zawrze umowę sprzedaży w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

12. Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

13. Akademia Morska w Gdyni wyda przedmiot sprzedaży niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

M.Zalach
02.01.2018
Wprowadzenie:
K.Jarzewska 02.01.2018
Ostatnia modyfikacja:
K.Jarzewska 05.01.2018