Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione w Serwisie WWW BIP

   Informacja publiczna nieudostępniona na stronach Serwisu AM w Gdyni będącego jednocześnie stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej, może być, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01.112.1198 z późn. zm.) udostępniona na wniosek.

 

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

    Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji nieudostępnionych na stronie Akademii Morskiej w Gdyni proszone są o wypełnienie formularza "Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

    Wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej: rektoratatam.gdynia.pl albo listownie na adres zamieszczony w formularzu wniosku.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Na podstawie Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ( Dz.U. z 2016 r., poz. 352 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu Akademii Morskiej w Gdyni, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w/w Ustawie.

 Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego będących w posiadaniu uczelni tj Akademii Morskiej w Gdyni (art. Art. 4.  ust. 1 p. 3 Ustawy).

W przypadku informacji publicznej nieumieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Morskiej w Gdyni oraz w przypadku zamiaru wykorzystania informacji publicznej na warunkach innych, niż określone powyżej, informację tę udostępnia się do ponownego wykorzystywania na wniosek osoby zainteresowanej.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

Redakcja BIP
16.08.2013
Wprowadzenie:
E.Pryłowska 16.08.2013
Ostatnia modyfikacja:
E.Pryłowska 19.07.2017