Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni (AMG) jest kontynuatorką tradycji i następcą prawnym Szkoły Mor­skiej utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie, a także: polskich szkół morskich w Londynie i Southampton, kształcących kadry morskie w czasie II wojny światowej, a następnie Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Akademia Morska w Gdyni, będąc akademicką uczelnią publiczną, działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz statutu AMG. Siedzibą Akademii jest miasto Gdynia.

Nazwa Akademia Morska w Gdyni została nadana Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni ustawą z dnia 5 grudnia 2001 roku (Dz.U. Nr 154, poz.1785).

AMG jest, w rozumieniu ustawy, uczelnią morską nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. AMG ma osobowość prawną.

NIP 586-001-28-73
REGON 000145112

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Pryłowska
12.06.2013
Wprowadzenie:
D.Bogusz 12.06.2013
Ostatnia modyfikacja:
i.wierzbowska 07.08.2018