2017

Zarządzenia Rektora AMG

 • Nr 10 z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Socjalnej na okres kadencji 2016-2020.
 • Nr 9 z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany przewodniczącego Rektorskiej Komisji ds. Nagród Rektora dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
 • Nr 8 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu premiowania nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 7 z dnia 16 marca 2017r. w sprawie zmian w Regulamienie Organizacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 6 z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie ewidencjonowania wydanych dyplomów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II stopnia oraz świadectw ukończeniastudiów podyplomowych.
  Nr 5 z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie gromadzenia, dokumentowania, opracowywania i upowszechniania dorobku publikacyjnego pracowników, doktorantów i studentów Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 4 z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie Uczelnianego Systemu Ewidencji Dorobku Naukowego (SED) nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów Akademii Morskiej w Gdyni.
 • Nr 3 z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Obiektu nr 2.
 • Nr 2 z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej.
 • Nr 1 z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej.

 

Komunikaty Rektora AMG  

 • Nr 4 z dnia 24 kwietnia 2017r. dotyczący premii dla nauczycieli akademickich w roku 2017.
 • Nr 3 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie trybu przeprowadzania procedury rotacji nauczycieli akademickich, którzy w statutowym terminie nie uzyskali stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 • Nr 2 z dnia 15 lutego2017r. dotyczący premii indywidualnych dla nauczycieli akademickich w roku 2017.
 • Nr 1 z dnia 2 stycznia 2017r. dotyczący wysokości dofinansowania udziału nauczycieli akademickich i doktorantów Akademii Morskiej w Gdyni w konferencjach naukowych.

 

Komunikaty Kanclerza AMG  

 • Nr 1 z dnia 20.01.2017r. w sprawie zmiany treści Załącznika 1 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Akademii Morskiej w Gdyni.

Uchwały Senatu AMG 

Protokoły z posiedzeń senatu AMG są dostępne w zakładce "dla pracowników"

 • Nr 64/XVI z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany wzoru dyplomu ukończenia tudiów w Akademii Morksiej w Gdyni.
 • Nr 63/XVI z dnia 30 marca 2017r. w sprawie powołania doraźnej Senackiej Komisji ds. Statutu AMG oraz jej przewodniczącego na kadencję 2016-2020.
 • Nr 62/XVI z dnia 30 marca 2017r. w sprawie okreslenia liczby przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej w Radzie Wydziału Elektrycznego w kadencji 2016-2020.
 • Nr 61/XVI z dnia 30 marca 2017r. w sprawie okreslenia terminu wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Elektrycznego w kadencji 2016-2020.
 • Nr 60/XVI z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian w Statucie Akademii Morskiej w Gdyni w zakresie konieczności przeprowadzania otwatrego konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego w wypadku nawiązania pierwszego stosunku pracy z Akademią Morską w Gdyni.
 • Nr 59/XVI z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian w Statucie Akademii Morskiej w Gdyni porządkujących kwestie związane ze zmianą procentowej liczby poszczególnych przedstawicieli społeczności akademickiej w trakcie kadencji.
 • Nr 58/XVI z dnia 30 marca 2017r. w sprawie korekty prowizorium budżetowego na rok 2017.
 • Nr 57/XVI z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r. 
 • Nr 56/XVI z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Akademię Morską w Gdyni.
 • Nr 55/XVI z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Honorowej Odznaki Zasłużony Pracownik Morza.
 • Nr 54/XVI z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 53/XVI z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 52/XVI z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Złotego Medalu za Długoletnią Służbę.
 • Nr 51/XVI z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Medalu Edukacji Narodowej.
 • Nr 50/XVI z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Brązowego Krzyża Zasługi.
 • Nr 49/XVI z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi.
 • Nr 48/XVI z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
 • Nr 47/XVI z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
 • Nr 46/XVI z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.
 • Nr 45/XVI z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dla prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Góreckiego.

Podmiot udostępniający: 

AM w Gdyni

Wytworzył informację:

E.Pryłowska
03.01.2017
Wprowadzenie:
E.Pryłowska 03.01.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Pryłowska 26.04.2017